Uczestnicy programu

26
04/2011

Ochrona środowiska w Volkswagen Poznań

kategorie: EKOLOGIA

Ochrona środowiska jest elementem towarzyszącym każdemu etapowi produkcji w Volkswagen Poznań od samego początku funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jednostka zajmująca się ochroną środowiska została oficjalnie powołana w roku 1997, aczkolwiek aspekty środowiskowe uwzględniane były w planach rozwojowych Spółki od zawsze. Podczas realizacji inwestycji były brane pod uwagę rygorystyczne, w kwestii ochrony środowiska, wymagania koncernowe i europejskie. Dzięki temu Volkswagen Poznań jest pod względem rozwiązań środowiskowych jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Przykładem tego może być oddana do użytkowania w roku 2001 lakiernia – wtedy jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w zakresie technologii jak i ochrony środowiska na świecie.

W roku 2003 Zarząd Spółki uchwalił politykę środowiskową Spółki, która zapoczątkowała proces wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego. W roku 2004 Spółka Volkswagen Poznań uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001. System ten jest systematycznie pielęgnowany przez pracowników działu ochrony środowiska oraz przedstawicieli wszystkich obszarów produkcyjnych i nieprodukcyjnych zakładu, tzw. konsultantów środowiskowych i ds. energii. Ponad 45 osób czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego z punktu widzenia ochrony środowiska. Wykwalifikowana kadra pracownicza jest podstawowym elementem budowania poprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Umiejętność kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska umożliwiła VWP w krótkim czasie osiągnięcie standardów europejskich.

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest doskonalenie wszelkich procesów wchodzących w skład produkcji samochodów, polegające na wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska. Doskonalenie jest procesem ciągłym, przynoszącym wymierne efekty m.in. poprzez oszczędność energii i zasobów naturalnych.

Volkswagen Poznań stale rozwija się i rozbudowuje. Wszystkie inwestycje i zadania realizowane w VWP opierają się w pierwszej fazie na współpracy trzech obszarów: planowania, finansów i ochrony środowiska. Tylko w ten sposób można wybudować instalację przyjazną środowisku, a jednocześnie nieprzynoszącą strat w procesie eksploatacji.

Produkcja samochodów użytkowych w Volkswagen Poznań składa się z trzech podstawowych etapów: budowy karoserii, lakierowania i montażu. Na każdym etapie procesu produkcyjnego zastosowane zostały najlepsze istniejące rozwiązania służące ochronie środowiska. Dział budowy karoserii charakteryzują niskoemisyjne technologie łączenia elementów oraz stosowanie bezemisyjnych i bezodpadowych elementów wygłuszenia przestrzeni zamkniętych.

Proces lakierowania powierzchni odbywa się w kilku etapach. Rozwiązania technologiczne zastosowane w tym obszarze produkcji pozwalają na racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. Stosuje się m.in. kaskadowe płukania karoserii, co powoduje oszczędność wody. Ciepło wytwarzane w procesie lakierowania jest zawracane i wykorzystywane do ogrzewania hal. Duża część procesu lakierowania jest zautomatyzowana, co powoduje oszczędne gospodarowanie materiałami produkcyjnymi. Stosowane lakiery są w przeważającej części wodorozcieńczalne.

W procesie montażu stosuje się również bezemisyjne metody łączenia elementów. Powierzchnia hal jest ogrzewana przy pomocy central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła.

Ważnym elementem polityki ochrony środowiska, realizowanym przez VW Poznań, jest współpraca ze społecznością lokalną. W tym temacie VW Poznań prowadzi stały dialog z przedstawicielami władz miasta, organizacjami ekologicznymi, radami osiedli oraz mediami. Istnieje możliwość zwiedzania zakładu wraz z przedstawicielem VWP. Poprzez systematyczne przekazywanie informacji o planach zakładu, w tym również informowanie o oddziaływaniu zakładu na środowisko, Volkswagen Poznań buduje zaufanie wśród mieszkańców i tym samym kreuje wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności