Konkurs

21
04/2011

Regulamin konkursu Przyjazna Motoryzacja 21.04.2011

kategorie: KONKURS, EKOLOGIA

Pełna treść regulaminu konkursu

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu określonego w niniejszym regulaminie („Konkurs”) jest Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 69, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162006, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs jest organizowany w terminie: od dnia 21 kwietnia 2011 roku do 26 maja 2011 roku przy czym przystąpić do Konkursu można wyłącznie w dniu 21 kwietnia 2011.

1.3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na odpowiedzi na 1 pytanie otwarte, realizowanego na stronie www.przyjaznamotoryzacja.pl

1.5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.4. Użytkownicy serwisu przyjaznamotoryzacja.pl mogą wziąć udział w Konkursie po podaniu danych: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę profilu na serwisie Facebook, jeśli taki profil posiadają.

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

III. Zasady ogłaszania wyników i przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie otwarte. Kryterium przyznania nagrody jest przysłanie poprawnej odpowiedzi jako jedna z trzech pierwszych osób.

3.2. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 Uczestników.

3.3. Uczestnikom, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi przyślę odpowiedź wraz z danymi kontaktowymi określonymi w pkt 2.4. Regulaminu zostaną przyznane miejsca od pierwszego do trzeciego.

3.4. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od czwartego do szóstego, zostaną wpisani na listę rezerwową.

3.5. Komisja sporządzi listę uprawnionych do nagrody do dnia 28 kwietnia 2011 roku. Lista uprawnionych do nagrody zostanie umieszczona na stronie internetowej www.przyjaznamotoryzacja.pl oraz na stronie społecznościowej „Przyjazna motoryzacja” na serwisie facebook.com do dnia 28 kwietnia 2011 roku.

3.6. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail oraz trzykrotnej próbie połączenia telefonicznego w ciągu sześciu dni. Aby otrzymać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie oraz swój adres do korespondencji, nie później niż 6 dni od daty otrzymania informacji.

3.6. Jeżeli w ciągu sześciu dni od daty poinformowania uczestnika o prawie do otrzymania nagrody Organizator nie otrzyma adresu Uczestnika oraz potwierdzenia, że brał udział w konkursie, wówczas Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do nagrody. Komisja dokona wyboru uzupełniającego listę uprawnionych do nagrody spośród osób wpisanych na listę rezerwową i sporządzi nową listę uprawnionych do nagrody. Nowa lista uprawnionych do nagrody zostanie sporządzona z uwzględnieniem następujących zasad:

3.6.1. Uczestnik, który utracił prawo do nagrody zostanie skreślony,

3.6.2. Na pozycję skreślonego Uczestnika zostanie wpisany Uczestnik, która zajmował kolejne miejsce na pierwotnej liście uprawnionych do nagrody, a pozostali Uczestnicy wpisani na listę uprawnionych do nagrody zostaną przeniesieni na odpowiednio wyższe miejsca,

3.6.3. Uczestnicy z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na nowej liście uprawnionych do nagrody po osobach z listy pierwotnej, które przysłały prawidłowe odpowiedzi, w terminie określonym w Regulaminie.

3.7. Komisja sporządzi nową listę uprawnionych do nagrody do dnia 12 maja 2011 roku. Nowa lista uprawnionych do nagrody zostanie umieszczona na stronie internetowej www.przyjaznamotoryzacja.pl do dnia 12 maja 2011 roku.

3.8. Po sporządzeniu nowej listy uprawnionych do nagrody, Organizator do dnia 26 maja 2011 roku skontaktuje się za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika z Uczestnikami z listy rezerwowej – w celu poinformowania o przyznaniu danej Nagrody oraz w celu ustalenia adresu Uczestnika oraz w celu potwierdzenia przez uczestnika, że brał udział w konkursie. Adres Uczestnika oraz potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie, które dotrą do Organizatora po dniu 26 maja 2011 roku nie będą uwzględniane.

3.9. Komisja nie będzie dokonywać kolejnego wyboru uzupełniającego listę uprawnionych do nagrody.

3.10. Nagrodami w Konkursie są:

3 nagrody - po jednej dla każdego Zwycięzcy - w postaci odtwarzacza mp3 iPod Shuffle 6gen, o pojemności 2GB, o wartości 220 zł.

3.11. Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Organizatora.

3.12. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość gromadzenia odpowiedzi Uczestników Konkursu oraz sporządzi listę Zwycięzców i przyzna nagrody stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.13. Nagrody rzeczowe określone w pkt 3.10. nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.

3.14. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

3.15. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

IV. Wydanie nagród w Konkursie

4.1. Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie uzgodnionym telefonicznie ze zwycięzcami jednak nie później niż 12 maja 2011

4.2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska) lub niemożność potwierdzenia swoich danych osobowych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając do Organizatora stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 7 dni od otrzymania maila informującego o wygranej.

4.4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

4.5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.

V. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wydawania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora Konkursu.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik o ostatecznej decyzji zostanie powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane Osobowe

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 69, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162006

6.3 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, wypełnienia wszystkich zobowiązań finansowo-podatkowych związanych z Konkursem. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: www.przyjaznamotoryzacja.pl

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności