FAQ

21
10/2010

Zrównoważony rozwój w motoryzacji

Uwidaczniające się w niektórych popularnych opracowaniach sprowadzanie zrównoważonego rozwoju w motoryzacji do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego jest daleko posuniętym uproszczeniem. Zrównoważony rozwój to pojecie, które znacznie wykracza poza obszar postaw proekologicznych. Jeśli nawet pozostaniemy przy określeniu „środowisko”, trzeba sięgnąć po jego jak najszersze znaczenie, odwołujące się zarówno do spraw gospodarczych, jak i związanych z kontekstem społecznym czy ekologicznym. Światowa Komisja do spraw środowiska i rozwoju (tzw. Komisja Burtland) zdefiniowała rozwój zrównoważony jako taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Takie rozumienie zrównoważonego rozwoju stwarza platformę współpracy dla kilku środowisk: przedsiębiorców szukających efektywniejszych rozwiązań, innowatorów oferujących nowe pomysły dla biznesu, antropologów i ekologów badających dobrostan człowieka w jego środowisku społecznym i ekologicznym. Zrównoważony rozwój motoryzacji spójnie łączy dążenie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności